Säännöt1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimion Satakissa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toimialue on koko Suomi. 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa ja parantaa kissojen arvostusta ja asemaa lemmikkieläimenä Suomessa, ylläpitää yhteistyötä muiden kissa-sekä eläinsuojelujärjestöjen kanssa, ylläpitää kissoihin ja kissaharrastukseen liittyvää tiedotusta, ohjata ja edistää rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa sekä toimia kissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä ja toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen mukaisena rotukissayhdistyksenä. 

Toiminnassaan yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen Kissaliitto ry:n ja sen kautta Federation Internationale Feline (FIFe):n sääntöjä. 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa, harjoittaa tiedotus-, koulutus-, neuvonta-, kokous- ja julkaisutoimintaa, järjestää erilaisia tilaisuuksia, kuten: kissanäyttelyitä sekä valistus-, tiedotus-, keskustelu-, huvi-taijuhlatilaisuuksia

Yhdistys ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjestöihin, sekä tekee yhteistyötä sellaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy lemmikkieläinten pitoon ja hoitoon.

Ylläpitää yhdistyksen kotisivuja yhtenä tiedotuskanavana, sekä on mukana sosiaalisessa mediassa. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan niihin ensin asianomaisen luvan.

Yhdistys voi myös järjestää maksullisia yleisö-jajäsentilaisuuksia, hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


4
§ Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista ja joka hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sekä liiton, johon yhdistys kuuluu jäsenenä sääntöjä ja jonka lemmikkieläinten pito ja hoito on hyvän tavan mukaista. 

Jäseneksi liittymisen vahvistaa hallitus ja jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-kasvattaja-kannattaja-tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa osoitteessa varsinaisen jäsenen kanssa. 

Äänioikeus on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä jäsenillä. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

Kissan kasvattaja voi ilmoittaa kasvattajajäseneksi kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella heidän hyväksyttyään yhdistyksen ja liiton säännöt, jotka kasvattajan tulee esitellä kasvattaja jäseneksi ilmoitettaville. Kasvattaja maksaa kasvattajajäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. 

Kasvattajajäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksen mukaisesti varsinaiseksijäsenyydeksi. 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella toiminnallaaon edistänyt kissatyötä ja yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäseneksi kutsumista voi esittää yhdistyksen jäsen. Ehdotus raukeaa, ellei kolme neljäsosaa 3/4 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, joka tahtoo kannattaa yhdistyksen toimintaa, Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. 

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa sekä muut yhdistyksen jäsenedut. 

Varsinaiset-, kannattaja-, kasvattajan- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa, erikseen kullekin jäsenryhmälle määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä. 


5
§ Liittymis- ja jäsenmaksut 

Yhdistys tai Kissaliitto yhdistyksen kautta voi tarjota jäsenilleen toimintaansa liittyviä maksullisia palveluita. 

Jäsenmaksujen ja palveluista perittävien maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Kaikkien jäsenten maksamien maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa. Yhdistys voi sisällyttää toimintaansa erillishinnoiteltuja palveluja, joista vain osa yhdistyksen jäsenistöstä hyötyy, kuten kasvatusta ja myyntiä tukevat sivut tai Kissaliiton tarjoamat, yhdistyksen kautta perittävät jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä jo toisen yhdistyksen jäsenyyden myötä. 

Yhdistys voi periä näistä palveluista kustannukset kattavan maksun. 


6
§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa. 

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroaminen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki eroamispäivään mennessä erääntyneet jäsenmaksut. 

Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, voidaan hallituksen päätöksellä ehdottaa erotettavaksi. Erottamisehdotus tehdään vasta sen jälkeen, kun asianomaiselle henkilölle on annettu kirjallinen varoitus ja vain siinä tapauksessa, että varoituksesta ei ole apua. 

Hallituksen tekemästä erottamisehdotuksesta ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti ja hän voi tiedon saatuaan hallitukselle osoitetussa kirjeessä vastustaa tehtyä erottamisehdotusta. Virallinen erottaminen tapahtuu kevät-taisyyskokouksessa tai erikseesitä varten kutsutussa kokouksesserotettavaksi ehdotetun mahdollisen vastalauseen käsittelyn jälkeen, mikäli kolme neljäsosaa 3/4 läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. 

Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen. 

7§ Hallitus 

Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksen syyskokousten välisenä aikana. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi valittuna vähintään neljä (4) enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puoleton vuosittain erovuorossa. 

Lisäksi valitaan yksi (1) varajäsen 

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. 

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksesta seuraavan tammikuun 1. päivänä

Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla Satakissa ry:n jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus päättää myös muista tarpeelliseksi katsottavista toimihenkilöistä ja voi perustaa toimikuntia, joihin toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen muista jäsenistä. 

Lisäksi hallitus voi kutsua yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä nimettyihin tehtäviin. 

Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheen johtaja on läsnä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen jäsen voi pyytää eroa tehtävästään kesken toimikauden. Hallituksen jäsen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voidaan erottaa tehtävästään kesketoimikauden. 

Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

Hallitus voi kokoontua joko fyysisesti tai sähköisesti tai puhelimitse ja kaikista kokouksista kirjoitetaan pöytäkirja, jonka kaikki läsnäolleet tarkistavat ja hyväksyvät. 

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

9§ Tilikausi ja toiminnantarkistus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan tarkastajalle tai varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

Toiminnantarkastajan tai varatoiminnantarkastajan, tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta. 

10§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen 1.3. - 30.4. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avau

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

Yhdistyksen 1.9. - 30.11. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus 

6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 

7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja 

8. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. 

Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä. 

Alle 15-vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksijäseneksi kissaliiton äänivaltaisia jäsenmääriä laskettaessa. Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksijäseneksi laskemisen edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu. Valtakirjalla ei voi äänestää. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

11§ Kokousten koollekutsuminen ja valmistelu 

Yhdistyksen kokouksiin voi yhdistyksen hallituksen niin päättäessä osallistua myös etänä, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. 

Yhdistyksen kokousten ajankohdasta, paikasta ja etäosallistumisen toteuttamisesta päättää hallitus. 

Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. 

Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee toimittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenrekisterijärjestelmän kautta sähköpostina. 

Kokouskutsu julkaistaan Satakissa ry:n omilla kotisivuilla kolme (3) viikkoa ennen kokousta. 

Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokouspäivää. Alle 15 vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi. 

Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä. 

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. 

12§ Sääntöjen muuttaminen 

Päätösääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta. 

Sääntömuutokset voidaan hyväksyä 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

13§ Yhdistyksen purkaminen 

Päätökseen tarvitaan kahden kokouksen hyväksyminen purkamiselle.

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. 

Yhdistyksen purkamisesta tulee mainita kokouskutsussa. 

Yhdistyksen purkaminen voidaan hyväksyä 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry.:lle ja sen kautta Federation InternationaleFeline d'Europe:lle FIFe). 

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta.