Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Satakissa. Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toimialue on koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- Edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa ja parantaa kissojen arvostusta ja asemaa lemmikkieläimenä Suomessa.
- Ylläpitää yhteistyötä muiden kissa- sekä eläinsuojelujärjestöjen kanssa.
- Ylläpitää kissoihin ja kissaharrastukseen liittyvää tiedotusta
- Ohjata ja edistää rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa sekä toimia kissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä
- Toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen mukaisena rotukissayhdistyksenä. Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen Kissaliiton ja sen kautta Federation Internationale Feline (FIFe):n, mistä jäljempänä käytetään liitto nimeä, sääntöjä ja rotumäärityksiä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- Ylläpitää yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.
- Harjoittaa tiedotus-, koulutus-, neuvonta-, kokous- ja kustannustoimintaa.
- Järjestää tilaisuuksia, kissanäyttelyitä sekä valistus-, tiedotus-, keskustelu-, huvi- tai juhlatilaisuuksia.
- Ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjestöihin, sekä tekee yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta läheisesti liittyy lemmikkieläinten pitoon ja hoitoon
- Ylläpitää yhdistyksen kotisivuja yhtenä tiedotuskanavana, sekä olemalla mukana sosiaalisessa mediassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- Tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa
- Harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan ensin asianomaisen luvan
- Järjestää maksullisia yleisö- ja jäsentilaisuuksia
- Hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

4§ Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista, joka hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja liiton, johon yhdistys kuuluu jäsenenä, sääntöjä ja jonka lemmikkieläinten pito ja hoito on hyvän tavan mukaista. Jäseneksi liittymisen vahvistaa hallitus ja jäsenyys astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.


Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- pentue- tai kunniajäseniä. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla 15- vuotta täyttäneillä jäsenillä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kissan kasvattaja voi ilmoittaa pentuejäseneksi kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella heidän hyväksyttyään yhdistyksen ja liiton säännöt, jotka kasvattajan tulee esitellä pentuejäseneksi ilmoitettaville. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksella varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissatyötä. Kunniajäseneksi kutsumista voi ehdottaa kuka tahansa yhdistyksen jäsenistä. Ehdotus raukeaa, ellei kolme neljäsosaa 3/4 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa sekä muut yhdistyksen jäsenedut.

Varsinaiset-, pentue- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa, erikseen kullekin jäsenryhmälle määrättävän jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut
Yhdistys tai kissaliitto yhdistyksen kautta voi tarjota jäsenilleen toimintaansa liittyviä maksullisia palveluita.

Jäsenmaksujen ja palveluista perittävien maksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa ylimääräisessä jäsenkokouksessa. Yhdistys voi sisällyttää toimintaansa erillishinnoiteltuja palveluja, joista vain osa yhdistyksen jäsenistöstä hyötyy, kuten kasvatusta ja myyntiä tukevat sivut tai Kissaliiton tarjoamat, yhdistyksen kautta perittävät jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä jo toisen yhdistyksen jäsenyyden myötä. Yhdistys voi periä näistä palveluista kustannukset kattavaa maksua.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1. mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa.

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroaminen yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet jäsenmaksut eroamispäivään saakka.

Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä, voidaan hallituksen päätöksellä ehdottaa erotettavaksi. Erottamisehdotus tehdään vasta sen jälkeen, kun asianomaiselle henkilölle on annettu kirjallinen varoitus ja vain siinä tapauksessa, että varoituksesta ei ole apua. Hallituksen tekemästä erottamisehdotuksesta ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti ja hän voi tiedon saatuaan hallitukselle osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä. Virallinen erottaminen tapahtuu kevät- tai syyskokouksessa tai erikseen sitä varten kutsutussa kokouksessa erotettavan mahdollisen valituksen käsittelyn jälkeen, mikäli kolme neljäsosaa 3/4 läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Erotetulla tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen.

7§ Hallitus
Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa yhdistyksen syyskokousten välisenä aikana. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittuna vähintään viisi (5) enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksesta seuraavan tammikuun 1. päivänä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, näyttelypäällikön ja hyvinvointivastaavan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden tulee olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa yhdistyksen kokouksen päätöksiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

Hallituksen jäsen voi pyytää eroa tehtävästään kesken toimikauden tai hallituksen jäsen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voidaan erottaa tehtävästään kesken toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Mikäli Hallituksen jäsen eroaa omasta pyynnöstään tai hänet erotetaan kesken toimikauden, häntä ei voi valita seuraavan vuoden hallitukseen, vaan hänen on pidettävä vähintään yksi välivuosi, kunnes hän voi olla ehdolla uuteen hallitukseen.
Hallitus voi tarvittaessa pitää myös sähköisesti tai puhelimitse kokouksen, josta kirjoitetaan pöytäkirja.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkistus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tai varatoiminnantarkastajan, tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen 1.3. - 31.5. välisenä aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Yhdistyksen 1.8. - 30.11. välisenä aikana pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sääntöjen kohdan 6 mukaisesti
7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja
8. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän varahenkilönsä

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä. Alle 15-vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi Keskusliiton äänivaltaisia jäsenmääriä laskettaessa. Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu. Valtakirjalla ei voi äänestää. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

11§ Kokousten koollekutsuminen ja valmistelu
Yhdistyksen kokousten ajankohdasta ja paikasta päättää hallitus. Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee toimittaa viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenrekisterijärjestelmän kautta sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai muille jäsenille kirjeellä, joka on postitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa (postileima ratkaisee) ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan Satakissa ry:n omilla kotisivuilla

12§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset voidaan hyväksyä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen purkamisesityksestä. Yhdistyksen purkaminen voidaan hyväksyä ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto SRK r.y.:lle ja sen kautta Federation Internationale Feline d´Europe:lle( FIFe ). Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta