Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Satakissa. Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja
toimialue on koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomen kieli.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on
- edistää ja ylläpitää kissaharrastustoimintaa ja parantaa kissojen
arvostusta ja asemaa lemmikkieläimenä Suomessa.
- ylläpitää yhteistyötä muiden kissa- sekä eläinsuojelujärjestöjen
kanssa.
- ylläpitää kissoihin ja kissaharrastukseen liittyvää tiedotusta
- ohjata ja edistää rodunjalostus- ja kasvatustoimintaa sekä toimia
kissoista kiinnostuneiden ihmisten yhdyssiteenä
- toimia Suomen Kissaliitto ry:n sääntöjen mukaisena
rotukissayhdistyksenä. Yhdistys sitoutuu noudattamaan Suomen
Kissaliiton ja sen kautta Federation Internationale Feline (FIFe):n,
mistä jäljempänä käytetään liitto nimeä, sääntöjä ja
rotumäärityksiä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- ylläpitää yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa.
- harjoittaa tiedotus-, koulutus-, neuvonta-, kokous- ja
kustannustoimintaa.
- järjestää tilaisuuksia, kissanäyttelyitä sekä valistus-, tiedotus-
, keskustelu-, huvi- tai juhlatilaisuuksia.
- Ylläpitää yhteyksiä muihin kissajärjestöihin, sekä tekee
yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa, joiden toiminta
läheisesti liittyy lemmikkieläinten pitoon ja hoitoon
- Ylläpitää yhdistyksen kotisivuja yhtenä tiedotuskanavana, sekä
olemalla mukana sosiaalisessa mediassa.
- Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- tehdä sponsorisopimuksia yritysten ja yhteisöjen kanssa
??Harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä
sekä järjestää keräyksiä ja arpajaisia hankittuaan ensin
asianomaisen luvan
- järjestää maksullisia yleisö- ja jäsentilaisuuksia
- hankkia, hallita sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää ja irtainta omaisuutta

4§ Jäsenet
- Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka
toiminnallaan haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista,
joka hyväksyy yhdistyksen toimintatavat ja periaatteet sekä sitoutuu
noudattamaan yhdistyksen ja liiton, johon yhdistys kuuluu jäsenenä,
sääntöjä ja jonka lemmikkieläinten pito ja hoito on hyvän tavan
mukaista. Jäseneksi liittymisen vahvistaa hallitus ja jäsenyys astuu
voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.
- Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- pentue- tai
kunniajäseniä. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka
perheen muu jäsen on varsinainen jäsen. Äänioikeus on kaikilla 15-
vuotta täyttäneillä jäsenillä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kissan
kasvattaja voi ilmoittaa pentuejäseneksi kasvattiensa omistajat
näiden suostumuksella heidän hyväksyttyään yhdistyksen ja liiton
säännöt, jotka kasvattajan tulee esitellä pentuejäseneksi
ilmoitettaville. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden
jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka
jälkeen jäsenyys muuttuu jäsenen suostumuksen mukaisesti
varsinaiseksi jäsenyydeksi.
- Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka merkittävällä tavalla
tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt
kissatyötä. Kunniajäseneksi kutsumista voi ehdottaa kuka tahansa
yhdistyksen jäsenistä. Ehdotus raukeaa, ellei kolme neljäsosaa 3/4
läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsen
on vapaa jäsenmaksusta. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen
äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa sekä muut
yhdistyksen jäsenedut.
- Varsinaiset-, pentue- ja perhejäsenet suorittavat vuosittain
syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa ylimääräisessä
jäsenkokouksessa, erikseen kullekin jäsenryhmälle määrättävän
jäsenmaksun kunakin vuonna tammikuun loppuun mennessä.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut
- Yhdistys tai kissaliitto yhdistyksen kautta voi tarjota
jäsenilleen toimintaansa liittyviä maksullisia palveluita.
Jäsenmaksujen ja palveluista perittävien maksujen suuruudesta
päätetään yhdistyksen syyskokouksessa
- Kaikkien jäsenten maksamien maksujen suuruudesta päätetään
yhdistyksen syyskokouksessa tai tarvittaessa kokoon kutsutussa
ylimääräisessä jäsenkokouksessa. Yhdistys voi sisällyttää
toimintaansa erillishinnoiteltuja palveluja, joista vain osa
yhdistyksen jäsenistöstä hyötyy, kuten kasvatusta ja myyntiä tukevat
sivut tai Kissaliiton tarjoamat, yhdistyksen kautta perittävät
jäsenpalvelut, jotka jäsen saa käyttöönsä jo toisen yhdistyksen
jäsenyyden myötä. Yhdistys voi periä näistä palveluista kustannukset
kattavaa maksua.

6§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
- Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 31.1.
mennessä, katsotaan yhdistyksestä eronneeksi. Hän voi kuitenkin

päästä takaisin jäseneksi suorittamalla jäsenmaksunsa.
- Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee siitä ilmoittaa
kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
eroaminen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroava jäsen on
velvollinen suorittamaan kaikki erääntyneet jäsenmaksut
eroamispäivään saakka.
- Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan vaikeuttaa
yhdistyksen toimintaa tai toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä,
voidaan hallituksen päätöksellä ehdottaa erotettavaksi.
Erottamisehdotus tehdään vasta sen jälkeen, kun asianomaiselle
henkilölle on annettu kirjallinen varoitus ja vain siinä
tapauksessa, että varoituksesta ei ole apua. Hallituksen tekemästä
erottamisehdotuksesta ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti ja
hän voi tiedon saatuaan hallitukselle osoitetussa kirjeessä valittaa
päätöksestä. Virallinen erottaminen tapahtuu kevät- tai
syyskokouksessa tai erikseen sitä varten kutsutussa kokouksessa
erotettavan mahdollisen valituksen käsittelyn jälkeen, mikäli kolme
neljäsosaa 3/4 läsnä olevista jäsenistä sitä kannattaa. Erotetulla
tai eronneella jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen
omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen.

7§ Hallitus
- Hallitus, edustaa yhdistystä ja käyttää toimeenpanovaltaa
yhdistyksen syyskokousten välisenä aikana. Hallitukseen kuuluu
syyskokouksessa vuodeksi (1) valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi (2)
vuodeksi kerrallaan valittuna vähintään viisi (5) enintään kahdeksan
(8) muuta jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa.
Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen
jäsenten toimikausi alkaa vaalikokouksesta seuraavan tammikuun 1.
päivänä.
- Hallitukseen valittavien henkilöiden tulee olla Satakissa ry:n
jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee näyttelypäällikön,
tuomariemännän ja hyvinvointivastaavan, sekä muut tarpeelliset
toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.
Yhdistyksen muut toimihenkilöt toimivat hallituksen valvonnassa ja
alaisina. Hallituksen ja toimihenkilöiden tulee noudattaa
yhdistyksen kokouksen päätöksiä.
- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen
jäsentä sitä vaatii.
- Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kaksi (2) hallituksen jäsenistä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jolloin
hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja
suljetussa lippuäänestyksessä arpa.
(paitsi henkilövaaleissa, jossa asia ratkaistaan arvalla)
- Hallituksen jäsen voi pyytää eroa tehtävästään kesken toimikauden
tai hallituksen jäsen, joka ei ole toiminnassaan noudattanut

yhdistyksen kokouksen päätöksiä, voidaan erottaa tehtävästään kesken
toimikauden. Eronneen tai erotetun tilalle valitaan uusi jäsen
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa, mikäli se katsotaan
tarpeelliseksi.
- Mikäli Hallituksen jäsen eroaa omasta pyynnöstään tai hänet
erotetaan kesken toimikauden, häntä ei voi valita seuraavan vuoden
hallitukseen, vaan hänen on pidettävä vähintään yksi välivuosi,
kunnes hän voi olla ehdolla uuteen hallitukseen.
Hallitus voi tarvittaessa pitää myös sähköisesti tai puhelimitse
kokouksen, josta kirjoitetaan pöytäkirja.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
- Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan
kanssa.

9§ Tilikausi ja toiminnantarkistus
- Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
- Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tai
varatoiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen yhdistyksen
kevätkokousta.
- Toiminnantarkastajan tai varatoiminnantarkastajan, tulee antaa
kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa
ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset
- Yhdistyksen 1.3. - 31.5. välisenä aikana pidettävässä
kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Yhdistyksen 1.8. - 30.11. välisenä aikana pidettävässä
syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenhohtaja, sihteeri, kaksi

pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
6. valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
sääntöjen kohdan 6 mukaisesti
7. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1)
varatoiminnantarkastaja
8. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän
varahenkilönsä
- Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen kokousta, että
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
- Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus
niin päättää tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian
käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa
siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
- Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä.
Alle 15-vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi
Keskusliiton äänivaltaisia jäsenmääriä laskettaessa. Äänioikeuden
käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen edellytyksenä on
että jäsenmaksu on maksettu. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja
suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

11§ Kokousten koollekutsuminen ja valmistelu
- Yhdistyksen kokousten ajankohdasta ja paikasta päättää hallitus.
Hallituksen tehtävänä on valmistella ja kutsua koolle yhdistyksen
kokoukset, tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä
kirjallisesti hallitukselta pyytää erikseen ilmoittamansa asian
käsittelemiseksi. Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa
siitä, kun vaatimus kokouksenpitämisestä on esitetty hallitukselle.
- Yhdistyksen kokouksien kokouskutsut tulee toimittaa viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenrekisterijärjestelmän kautta
sähköpostina niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle
sähköpostiosoitteensa tai muille jäsenille kirjeellä, joka on
postitettu viimeistään kaksi (2) viikkoa (postileima ratkaisee)
ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan Satakissa ry:n omilla
kotisivuilla
- Äänioikeus on jokaisella yhdistyksen yli 15-vuotiaalla jäsenellä.
Alle 15 vuotiasta jäsentä ei lasketa äänivaltaiseksi jäseneksi.

Äänioikeuden käyttämisen ja äänivaltaiseksi jäseneksi laskemisen
edellytyksenä on että jäsenmaksu on maksettu.
- Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa. (henkilövaaleissa
valinta kuitenkin suoritetaan arvalla äänten mennessä tasan)

12§ Sääntöjen muuttaminen
- Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että
kokouskutsussa on mainittu sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset
voidaan hyväksyä 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkaminen
- Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kevät- tai
syyskokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa edellyttäen, että
kokouskutsussa mainitaan yhdistyksen purkamisesityksestä.
Yhdistyksen purkaminen voidaan hyväksyä 3/4 äänten enemmistöllä
annetuista äänistä. Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen
Kissaliitto SRK r.y.:lle ja sen kautta Federation Internationale
Feline d'Europe:lle( FIFe ). Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen
varat luovutettava purkamispäätöksen tehneen jälkimmäisen kokouksen
hyväksymällä tavalla sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai
oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, jonka tarkoitus on mahdollisimman
paljon vastaa yhdistyksen tarkoitusta.